Sari la conținut

Infrastructura de Bază

La nivel national se constata Zonele rurale din Romania sunt afectate de lipsa sau deficienţe majore ale infrastructurii, fapt ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii.

Drumurile judeţene şi comunale au o lungime de 67. 298 km (10,6% din infrastructura naţională modernizată) din care 48% sunt pietruite şi 29% de pământ (fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii).

Deşi lungimea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare a crescut, accesul la acestea rămâne redus (numai 13,6% dintre localitătile rurale erau conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).

Ca si parte componenta a zonei rurale, comuna Vanatori are o infrastructura fizica de baza deficitara cu:

  • retea rutiera necorespunzatoare
  • retea centralizata de alimentare cu apa ce necesita extindere pe toate ulitele este realizata doar reteaua principala ce asigura alimentarea cu apa a celor doua sate componente
  • retea de canalizare a apelor menajere insuficienta, ce necesita extindere pe toate ulitele
  • sistem de gospodarire comunala inexistent
  • probleme in infrastructura de telecomunicatii.
Infrastructura Rutiera Locala

Accesul in localitate se face prin Drumul National DN 56 A CRAIOVA –CALAFAT, Km. 000+000-084+075, L=84.075 km., DRUM EUROPEAN. Drumul a fost modernizat recent si este intr-o stare foarte buna. Finalizarea acestui drum a creat conditii pentru un trafic rutier intens spre tara vecina – Bulgaria , prin Podul de la Calafat. Acest drum creaza potential de dezvoltare pentru comuna Vanatori, ca localitate de tranzit.

Drumul comunal DC 98 asigura legatura cu comuna Braniste. Pe teritoriul Comunei Vanatori acest drum are o lungime de numai 1,7 km si este modernizat.

Reteaua de drumuri publice locale este caracterizata printr-un paralelism dublu: doua ramuri de drumuri paralelel sunt dezvoltate de–a lungul drumului national. In Domeniul public al comunei Vanatori aceste drumuri sunt identificate ca drumuri publice – ulite cu lungimi de 2,100 km.

Perpendicular pe aceste drumuri, se regasesc un numar de 31 Drumuri stradale/satesti – denumite ULITE , si numerotate de la Ulita 1 la Ulita 31.

Drumurile sunt nemodernizate, in cea mai mare parte. Doar 1,300 km de drumuri au fost modernizate printr-in proiect integrat, cu fonduri europene.

Pentru dezvoltarea zonei si cresterea atractivitatii acesteia este de stricta necesitate modernizarea drumurilor locale, a ulitelor si celorlalte drumuri publice.

Drumurile de exploatare sunt cele care marginesc zona de intravilan a comunei si asigura accesul spre zonele agricole.

Toate drumurile locale au fost identificate si incluse in domeniul public al comunei Vanatori.

Principalele cai de transport de pe raza comunei Vanatori sunt:

  • 9627 ml drumuri satesti in satul Vanatori
  • 6868 ml drumuri publice satesti – sat Rosiori
Gospodarirea Apelor

Prin proiectul Extindere retea alimentare cu apă în comuna Vânători, Jud.Mehedinti, finalizat în anul 2013 s-a asigurat accesul la reteaua de alimentare cu apă al tuturor locuitorilor din Comuna Vânători, proiectul desfăsurându-se de-a lungul străzilor din comună si drumul national DN59A, acoperind astfel întreaga comuna. Prin acest proiect s-a dimensionat atât captarea cât si tratarea si înmagazinarea pentru toti locuitorii comunei Vânători.

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă este de distributie prin pompare. Apa acumulată de la sursă în rezervorul de înmagazinare este pompată în retea prin intermediul unei statii de pompare tip hidrofor.Pentru acoperirea necesarului de apă solicitat în vederea alimentarii centralizate cu apa a localitătii Vânători, judtul Mehedinti , s-a executat un front de captare format din patru foraje hidrogeologice. Reteua de aductiune preia apa din cele patru foraje proiectate spre statia de tratare respectiv rezervorul de inmagazinare de 500 mc.

Cele două localităti ale comunei sunt situate în bazinul hidrografic al pârâului Drincea, pe cursul inferior al acestuia, având o lungime de 72 km, cu izvoarele în piemontul Getic, suprafata bazinului hidrografic fiind de 632kmp. Pârâul nu este îndiguit de aceea în perioadele ploioase zonele din exravilanul satelor precum si cele agricole aflate în apropierea pârâului devin inundabile.

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este in extindere, se doreste asigurarea cu apa pentru întreaga comunei, finalizarea retelei de distributie si racordarea fiecarei gospodarii la sistemul centralizat.

In ceea ce priveste canalizarea si epurarea apelor uzate, in comuna exista din 2013 un sistem de canalizare menajeră precum si o statie de epurare. Cele două componente de bază asigura accesul la canalizarea menajera al locuitorilor din comuna Vânători,desfasurandu-se de-a lungul strazilor din comună si drumului national Dn 56A, acoperind astfel întreaga comună. Pe viitor se doreste extinderea canalizarii menajere pentru toate strazile comunei si nu va implica, executia unei alte statii de epurare, si nici redimensionarea retelei prezente.

Colectorul principal al retelei de canalizare, cu o lungime totala de L = 8.300 ml se compune din urmatoarele trasee:

  • DN 200, Sn4, L= 4.198 ml
  • DN 250, Sn4, L= 1.812 ml
  • DN 315, Sn4, L= 2.290 ml

La stabilirea traseului conductei de canalizare, in urma studiilor topografice, s-a ales un traseu cu cota minima fata de celelalte străzi din comună si cu panta continuu descendentă către statia de epurare. Astfel s-a dimensionat un colector principal, in care se vor face racordări pentru viitoare extinderi pe celelalte străzi ale comunei, fără a fi nevoie de statii de pompare.

Amplasarea retelei de canalizare se va face pe o singura parte a drumului. Zona de amplasament a retelei este in afara carosabilului, in spatiul verde intre carosabil si limitele de proprietate. Reteaua preia apele uzate menajere de la gospodăriile din zonă, iar apele uzate vor curge gravitational până la statia de epurare. S-a urmărit ca pozitionarea căminelor sa usureze racordarea viitorilor abonati.

Sistemul de canalizare se realizează in sistem separativ, astfel apele uzate care sunt evacuate in sistemul de canalizare proiectat sunt ape uzate menajere, rezultate din utilizarea apei potabile Ia obiectele sanitare (căzi de baie, lavoare, dusuri, chiuvete etc.) am­plasate în clădiri civile, social – culturale, industriale, agrozootehnice etc.

Nu se vor evacua la reteaua de canalizare menajera ape provenite de la folosinte tehnologice (decât dupa o prealabila epurare) ape meteorice provenite din precipitatii atmosferice de drenare sau de infiltratie, care sunt colectate cu ajutorul drenurilor.

Alimentarea cu Energie Electrica

Localitătile componente ale comunei Vânători au ca sursa de alimentare cu energie electrică statia 110/20kv Cujmir, iar distributia de energie electrică se realizeză prin intermediul liniilor de joasa tensiune pe stâlpi de beton. Retelele de joasa tensiune se prezintă in stare bună, consumul mediu pentru populatia comunei este estimată la aproximativ 300w pentru fiecare gospodărie.

Comuna este electrificata in proportie de 100 %. Alimentarea cu energie electrica a locuitorilor comunei se face din sistemul energetic national, prin intermediul retelei aeriene de medie tensiune. Reteaua de medie tensiune alimenteaza si consumatorii persoane juridice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei.

Iluminatul public stradal este realizat in intraga comuna, asigura necesarul pentru toate localitatile componente. In zona nu se regasesc investitii in utilizare resurse energetice regenerabile (parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice, alte tipuri).

Alimentarea Gaze Naturale

Nu exista retea de alimentare cu gaze naturale.

Telefonie si Telecomunicatii

Localitatea dispune in prezent de acces atat la telefonia fixa cat si la telefonia mobila si internet. Retelele de telefonie si internet au o acoperire redusa . Se constata ca atat reteaua de telefonie fixa a ROMTELECOM (TELEKOM) cat si retelele mobile TELEKOM SI VODAFONE au o acoperire foarte buna.

Televiziunea si radiodifuziunea sunt receptionate bine la nivelul comunei. A fost realizata si este functionala o retea privata de televiziune prin cablu care este accesibila tuturor membrilor comunitatii locale.